Martina Finnskog, latinforskare: ”Festligare etymologi än PANik får man leta efter”

Martina Finnskog

Martina Finnskog är forskarstuderande i latin på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Vid sidan av avhandlingsarbetet, som rör Ovidius’ diktsamling Heroides, skriver hon en blogg, engagerar sig i Svenska Klassikerförbundet och deltar i olika musikprojekt, bland annat renässansensemblen Luren.

Vilken är din favoritetymologi och hur kommer det sig?
Jag är barnsligt förtjust i mytologi och väljer därför ett ord med ursprung i de grekiska sagorna. Den bocklike guden Pan höll till i skogen och skrämde slag på människor. De greps då av PANik. Panik är ju inte något trevligt att drabbas av, men festligare etymologi får man leta efter.

Om du fick konstruera ett ord på samma sätt som Börje Langefors en gång konstruerade ordet ”dator” – hur skulle detta då lyda?
Så kreativ är jag nog inte att jag på rak arm kan hitta på ett nytt ord för en lucka som behöver fyllas. Däremot tycker jag gott att man kan använda de svenska vackra ord som finns i stället för att i tid och otid slänga sig med engelska ord. För ordet ”styla” föreslår jag till exempel försköna.

Finns det någon speciell historisk händelse som du förknippar med ett enskilt ord i svenskan?
I sin första bok om Roms historia berättar historikern Livius om hur en kvinna vid namn Lucretia blir våldtagen av kungasonen Sextus Tarquinius. Skammen blir så stor för henne att hon tar livet av sig. Med Lucretias make i spetsen bestämmer sig romarna för att fördriva envåldshärskarna och bilda republik. Enligt traditionen skedde detta år 509 f Kr. Ordet republik kommer av latinets res publica som betyder ungefär ”den allmänna saken”.

Categories: Intervju | Leave a comment

Geografiska namn: det romerska arvet

I vår (i synnerhet sporadiska) serie om ursprungen till moderna namn på olika länder, följer här en liten genomgång av de länder där man idag talar romanska språk, det vill säga länder som fortsätter det romerska språkliga arvet.

Italien – För att börja med det mest väsentliga så användes Italia som geografiskt namn i första hand inte av romarna själva, utan av övriga folkgrupper på halvön som namn på det egna området. Enligt en legend går namnet tillbaka på ordet viteliú ”kalv” (jmfr. ital. vitello ”kalvkött”). Det hela handlar om den gången då guden Herkules drev sin boskapshjord på bete genom Italien. En av kalvarna i hopen smet då iväg, och när Herkules hann ikapp den befann de sig på helt okänt område (man får anta att kalven sprang rejält snabbt och fort). Herkules mötte ett par människor, som talade ett för honom besynnerligt språk, och när han försökte fråga dem var han var någonstans sa de bara viteliú – antaligen för att de hittat kalven och undrade om den var hans.

Hur det nu än var kom namnet att fastna, och enligt det grekiske geografikern Antiocus av Syrakusa, som levde och verkade vid slutet av 400-talet f.Kr., användes det först om området Bruttium, på stövelspetsen (i dagens Kalabrien). Men som med så många andra namn kom även denna term att med tiden användas om ett allt större område. Under sista århundradet f.Kr., när Rom slets av inbördes stridigheter åt alla de håll, bildade flertalet folkgrupper i de centrala och södra delarna av halvön en allians och tog till vapen mot staden, och etablerade då en egen stat, som de kallade just Italia, med en egen huvudstad. De slog till och med egna mynt, och tanken var helt klart att skapa en motsättning, eller i varje fall ett alternativ, till det framväxande romerska imperiet. Upproret slogs ned, men namnet överlevde, och från kejsar Augustus och framåt kom namnet Italia att användas om landet Italien, på ungefär det sätt vi använder det idag.

Spanien – Det latinska namnet på den romerska provinsen var Hispania, av tvetydigt ursprung. Å den enda sedan kan det tänkas vara en variant av grekiskans Ἑσπερία ”västlig, där solen går ned”. Å den andra sidan kan det röra sig om ett puniskt ord, ispanihad ”landet vid kanten”. Båda etymologierna syftar åt att den iberiska halvön ju ligger längst västerut i Europa.

Portugal – Uppkallat efter landets andra största stad, på latin kallad Portus Cale, tolkat som ”vacker hamn”. Det latinska ordet portus betyder ”hamn”, och Cale kan komma från grekiskans κἀλλος, som betyder ”vacker” (de första resenärer österifrån som slog sig ned i området var grekerna). På samma gång kan det också röra sig om namnet på ett folkslag, castrofolket, samma folk som givit upphov till callaeci eller gallaeci, som senare även bebodde och gav namn åt den romerska provinsen Gallicien, i norra delen av den iberiska halvön.

Rumänien – Förvånande för somliga, kanske, är att Rumänien är det landsnamn som mest direkt fortsätter den romerska tendensen. Namnet, på rumänska România, är en direkt fortsättning på latinets Romanus ”romersk (medborgare)”. Området Rumänien var nämligen en romersk provins, då kallad Dacien, som lades under romerskt herravälde av kejsar Domitianus (år 81 e.Kr.).

Frankrike – slutligen, kommer av det latinska namnet Francia ”frankernas land”. Frankerna var en germansk stam i norra Gallien, och som så många andra landsnamn kan även detta tolkas på olika vis. Det kan antingen gå tillbaka på ett förgermanskt ord *frankon, som ska ha betytt ”spjut” eller ”lans”, men det kan också röra sig om ett ord med betydelsen ”fri” (i motsats till ”slav”).

 

 

 

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Det kom en fråga… ”Indiansk folklåt”

För en liten tid sedan damp en språkhistorisk fråga ned i min inbox, från en Herr IJ. Spörsmålet rörde en liten sång, en sorts rabbelvisa, som Herr IJ uppsnappat vid ett enstaka tillfälle, och som han undrat över mycket och länge. ”Var kommer den ifrån?” undrar han i sitt brev. ”Finns där inte ett par latinska ord, eller sådant som låter som latin?” Visan lyder som följer:

Qui qvam qvadevadevadevadevasch nek umpa qvi umpa qvo
Qui qvam qvadevadevadevadevasch nek umpa qvi umpa qvo
O Nicodemo o qvadevade vamo
O Nicodemo o qvadevade ….

Dessvärre är både text och melodi i den enda i Sverige tryckta källan, Teknis Sångbok (1949), ofullständiga. Herr IJ har dock undersökt saken efter bästa förmåga, och funnit flertalet paralleller. I USA finns ett stort antal lägereldsvisor på samma melodi, med titlar som ”Quick Quack”, ”Oh Nicodemo”, ”Qui Quae”,  ”Qui Qua Molly”, och så vidare, alla med snarlik ”tramstext”. Det här är vad jag svarade:

———————

Hej IJ,

Och stort tack för en så intressant och klurig språkfråga! Jag är inte förvånad över att ditt bryderi, och inte heller att sången i fråga har fascinerat dig så pass länge.

Jag tror att du har helt rätt i att där finns någonting mer i sången än enbart ”trams”, och jag kan se resterna av flertalet latinska ord i texten. Det är ju ett faktum att flera av våra till idag överlevande sånglekar och rabbelramsor har sina rötter i latinska verser – som hokus pokus (de första orden i den kristna nattvardsformeln, hoc est corpus meum ”detta är min kropp”) och essike dessike (troligtvis löst baserat på Fader vår, på orden es in caelis ”du som är i himmelen”). Sådana ramsor är vanliga företeelser här i norr, liksom i engelsktalande och tysktalande länder, där det fanns en större benägenhet att omtolka och skämta med kyrkolatinet, än i södra Europa och i andra katolska länder där latinet i kyrkgången behöll en mer helig status. (Hokus pokus-formeln förekommer i England, Tyskland, Nederländerna, Belgien samt i de skandinaviska länderna, USA, Canada osv., men inte i något rent katolskt land, och inte på något romanskt språk.)

Jag skulle tro att även ”Indiansk folklåt” har ett något liknande ursprung som de ramsor jag nämnt ovan, om än mer höljt i historiens dunkel. De många olika versioner du hittat, från främst tysktalande och engelsktalande länder, stämmer väl överens med det jag skrivit ovan om rabbelramsor baserade på strängar av latin uppsnappade under kyrkogången. Troligtvis är det en tradition som baserar sig på valda ord ur ett visst sammanhang, som kommit att traderas i form av en ramsa eller visa.

I Tyskland var det i mitten och slutet av 1800-talet relativt vanligt att skapa ”nya” latinklingande visor, eller visor med inskjutna latinska ord, särskilt i akademiska kretsar, varav somliga sådana sånger letade sig norrut hit till oss. Sången O gamla klang och jubeltid är ett sådant exempel, där frasen O jerum, jerum, jerum, o kve mutation rerum är latin – jerum är en form för Jesus, och de övriga orden är latin rakt av, ”o vilken sakernas förändring”. O gamla klang har ett bestämt datum och en tydlig upphovsman, men spridningen av Qui qvam gör det svårt att finna något liknande, i varje fall inom räckhåll för mig. Och, ännu en gång, klappvisor är vanliga och mycket tidiga, och att en viss melodi gör sitt intåg i barnkammare och som lägereldssång, och det i stor variation, pekar på ett synnerligen muntligt och kanske ”lågt” ursprung hellre än en rent akademisk skapelse – även om ”Indiansk folklåt” som slutprodukt nog kan vara lite extra upputsad, nog för att ha kommit med i Teknis sångbok. Det är också den variant som ser mest latinsk ut, varför jag utgår från den i min analys av texten. Jag kan inte påstå att jag nått pudelns kärna, men visst ljus kan jag nog kasta över det hela.

Qui qvam qvadevadevadevadevasch nek umpa qvi umpa qvo (rad 1,2)

O Nicodemo o qvadevade vamo … (rad 3,4)

Början av rad ett (och två) låter, precis som du skriver, väldigt mycket som en minnesramsa för personliga pronomen ”den som”, även om mönstret blandats ihop rejält mycket. Ramsan i nominativ singular lyder: qui, quae, quod, men redan på det andra ordet i texten hittar vi en ackusativ quam (femininum singular).

Vad gäller slutet av raden tycker jag mig kunna urskilja orden nec ”och inte” umquam ”varthän” qui ”den som” umquam ”varthän” quo ”varigenom”. Det här låter som en ren sammanblandning av ord utan sammanhang, och jag finner inga paralleller någonstans i den latinska skrifthistoriken. Däremot har jag funnit en fras ur en bön, som jag tror jag bistå oss något: angelus insistat mihi qua umquam ego vado ”må ängeln bistå mig varthän jag än går”. Jag har inget säkert ursprung för bönen i fråga (den finns inte med i min databas över tidigkristna texter och böner), men jag finner den i senare sammanhang där den omnämns som ”ärkeängelns bön”.

Sammanfattningsvis ser jag alltså flera olika inspirationskällor till texten.

1) minnesramsa: qui, quae, quod
2) fragment ur en bön, kanske just (angelus insistat mihi) qua umquam ego vado.

Dessa har sedan blandats samman, hej friskt, men precis hur eller var eller varför är omöjligt att avgöra. Var det till exempel en eller flera personer som spontant, var och en för sig, började mumla hocus pocus? Och hur med es in caelis – essike? Man får tänka sig ett successivt uppsnappande, från olika håll, av ord som bakades samman och byggdes ut, tillsammans med ett folkligt ”rams-kynne” som ändrar om ord ”så att det låter bra”…

De latinska ord som låter mest främmande för germanska öron är de som börjar med qu-ljudet, varför en harang av sådana i en ramsa kanske lät roligt. Om vi sedan tänker oss att formen vado ”jag går” kan ha blandats inom med quod ”det” (rel.pronomen neutrum), skulle detta kunna ligga till grund för de många obegripliga stavelserna vadevadevade…, medan slutet -vasch är en typiskt germanskt ljud, som INTE har någon latinsk grund (jämför med hur det används i de lika varianterna). Och, i rad 3, efter ytterligare en harang vadevade…, med många -d-ljud, kan vamo gå tillbaka på vado i bönen, men där -d- bytts ut mot -m- för att rimma med Nicodemo i början av raden.

Allt gott! /K.

Categories: Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment

Geografiska namn: Skandinavien

Det är dags att fortsätta på serien ”geografiska ord”, och vad passar då bättre än att börja med vårt fina nordliga Skandinavien?

  • Skandinavien, till att börja med, är ett mycket tidigt namn som blivit felstavat. Det förekommer redan hos den romerske historikern Plinius, i hans Naturalis Historia, men då i formen Scadinavia. Formen som sådan tros komma från det germanska *Skadinauja ”farlig ö”. Det fornnordiska namnet var Skáney, det vill säga grunden till namnet Skåne! Vanan att använda termen Skandinavien om Sverige, Norge och Danmark i kombination stammar från 1700-talet, då tanken om ett gemensamt ursprung började göra sig gällande.

Vad gäller länderna hittar vi följande:

  • Sverige: en sammandragning av Svea Rike, efter benämningen på svenskarna som svear. Sverige betyder alltså ”svearnas rike”, och förekommer första gången i det anglosaxiska kvädet Beowulf, på 1000-talet. Moder Svea som namngestalt för Sverige är en ganska gammal uppgfinning, först år 1627 kliver hon in på scenen, i Ander Leijonstedts dikt ”Svea Lycksaligheets Triumph”. Den engelska formen Sweden, med ett d-ljud (som vi också ser i franskans Suède) går tillbaka på benämningen SweÞer ”svear”, som dyker upp på 1300-talet,
  • Norge: precis som Sverige baserat på ordet -rike, men här har ljudförändringar gjort att i-et i mitten fallit bort. Troligtvis är den ursprungliga formen *Norrike ”nordligt rike”. Engelskans Norway betyder ”nordväg” (från north och way).
  • Danmark: den germanska folkstammen danerna omnämns första gången på 500-talet e.Kr. Danmark ”danernas mark” uppträder första gången i Ansgars brev, skrivet under andra halvan av 800-talet.

Och när jag ändå är i farten kan vi ju titta på de övriga nordiska länderna också:

  • Island: namnet kommer, som väl är lätt att räkna ut, från sammansättningen is och land.
  • Finland: namnet fenni som beteckning på ett folk uppträder redan år 100 e.Kr., hos den romerske historikerna Tacitus, men det folk han beskriver är troligtvis samerna, eftersom han beskriver ett jägar- och samlarfolk, och inte människor som bedriver jordbruk (vilket vi vet att östersjöfinnarna gjorde). Begreppet Finland som namn på det geografiska området, då den östra delen av dåvarande Sverige, uppträder första gången år 1419, och slog senare även igenom i lagstiftningen. På finska heter landet Suomi, ett namn som även används på estniska, samiska, lettiska och litauiska, men var ordet kommer ifrån är osäkert.
Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen | Leave a comment

Harald Hammarström, datorlingvist

Harald Hammarström är datorlingvist, och forskare vid Radboud Universiteit Nijmegen, Nederländerna, samt vid Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Tyskland. Han forskar om bland annat afrikanska språk, och språk på Papua Nya Guinea.

1. Vilken är din favoritetymologi och hur kommer det sig?

Bulimi från grekiskans βουλιμία ”våldsam hunger; hungrig som en oxe”

2. Om du fick konstruera ett ord på samma sätt som Börje Langefors en gång
konstruerade ordet ”dator” – hur skulle detta då lyda?

raptor (”våldtäktman”) men det är inte riktigt parallellt med Langefors dator 🙂

Harald under en forskningsresa på Papua Nya Guinea (2011)

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Den som lever får se vårblomman Anemone hepatica

”Låt himmelens port utvidga sin gång,
hjälp molnen högre uppstiga,
låt höra oss fort skön näktergals sång,
som kölden tvingar att tiga!”

Lars Wivallius’ klagan över ”denna torra och kalla vår” känns väldigt relevant efter denna bedrövliga aprilmånad (även om den kanske inte har varit just torr utan snarare rätt blöt då och då).

När man nu äntligen kommer ut i skog och mark här i Mellansverige tittar sipporna fram i backarna och då kommer jag alltid att tänka på det latinska ordet hepar ’lever’.

Hur kommer detta sig? Jo, vår nationella stolthet och högt vördade blomsterkonung Carolus Linnæus var ju – inte helt förvånande – den som myntade det vetenskapliga namnet på blåsippan: Anemone hepatica. (Not till petimätrar: ja, ja – en senare benämning är Hepatica nobilis men det är en rörig historia som vi inte ger oss in i här!)

Vad har blåsippor med levern att göra? För den medicinutbildade Carl var det uppenbart: formen på blåsippans blad liknar en lever med dess lober där den ligger utfläkt på ett dissektionsbord. De som har stark mage kan här studera en hästlever.

Categories: Olle Bergman, Spaningar | Leave a comment

Tomas Blom, författare: ”Bokstav har en väldigt trevlig etymologi!”

Tomas Blom

Från och med nu kommer du att kunna läsa småintervjuer om etymologier och ordhistoria här på sajten. Först ut är Tomas Blom, frilansskribent och populärhistorisk författare. Han är aktuell med Uppkomlingen – den första delen i romantrilogin Kungligt blod vilken utspelar sig under Gustav Vasas och hans söners tid vid makten.

Vilken är din favoritetymologi och hur kommer det sig?
Jag tycker att bok och bokstav har en väldigt trevlig etymologi, som har att göra med att vi från början karvade in våra skrivtecken i träbitar som till exempel kunde härröra från bokträdet (Fagus silvatica). En ansamling av fullklottrade träbitar fick tydligen behålla beteckningen bok. Hur det kommer sig att vi säger böcker om bladbuntarna och bokar om träddungarna, får språkvetare svara på.
Den vertikala stapeln i runtecknen kallas ju stav och i stället för runstav blev det så småningom bokstav, ett ord som först lär ha kommit i bruk hos ”angelsaxarna” (enligt SAOB).

Om du fick konstruera ett ord på samma sätt som Börje Langefors en gång konstruerade ordet ”dator” – hur skulle detta då lyda?
Jag har svårt för ordet smartphone (om det nu är ett ord överhuvudtaget). Somliga säger fortfarande telefon, men använder apparaten till allt möjligt annat. Mobil betyder ju bara att tingesten är flyttbar. I Tyskland säger man Handy. Med tanke på apparaternas form och storlek och var de i allmänhet befinner sig, skulle jag föreslå multimacka. I stället för appar kunde man säga pålägg… 🙂

Finns det någon speciell historisk händelse som du förknippar med ett enskilt ord i svenskan?
Det är i det närmaste omöjligt för mig att se – eller äta – en semla utan att komma att tänka på kung Adolf Fredrik, som hastigt avled den 12 februari 1771 efter att ha intagit en rejäl måltid som lär ha avslutats med bakverk av det slaget, möjligen i form av ”hetvägg”, dvs i sällskap med varm mjölk. Vi vet inte hur många semlor som bidrog till kungens snara hädanfärd, men själv brukar jag för säkerhets skull begränsa mig till en.

Categories: Uncategorized | Tags: | 2 Comments

Om språk i förändring på Språkforum

Föreläsningsdags för ordhistoriskt intresserade: två av föreläsningarna på Språkforum i Stockholm den 23 maj handlar om hur språket utvecklas och nya ord uppstår. Ur programmet:

Mikael Parkvall, språkforskare, om att studera ett språks förändring medan det pågår och om hur man upptäcker nya dialektala ord.

Birgitta Lindgren, språkvårdare och nyordsansvarig på Språkrådet, om myndighetens nyordsarbete och om ord som är känsliga, sårande eller politiskt inkorrekta.

Arrangör: Språktidningen. Programmet hittar du här.

 

Categories: Spaningar | Leave a comment

Herbert Felix – gurkodlare, fabrikör och officer

Felix betyder ”den lycklige” på latin och man skulle kunna tro att det är därför som livsmedelsföretaget från Eslöv har valt det som sitt varumärke. Det ligger dock en helt annan berättelse bakom namnet – en av de mest spännande och samtidigt tragiska entreprenörshistorierna från svenskt 1900-tal.

Hjärnan och hjärtat bakom Felix var nämligen den österrikisk-judiske livsmedelsexperten Herbert Felix. Han var den svenske VD:n som tog tjänstledigt för att tjänstgöra som exiltjeckisk officer i andra världskriget i hopp om att kanske, kanske kunna rädda sin familj från Auschwitz. Felix’ svenska saga började när han som flykting anlände till Göteborg 1938 med endast en portfölj och sina id-papper – och massor av know-how om grönsakskonserver. Läs mer hos Herbert Felix-institutet.

 

Categories: Krigiska ord, Kulinariska ord, Olle Bergman | Leave a comment

Världsdelar

Något jag länge och ofta har grunnat över är varför länder heter som de gör, och varför de heter olika på olika språk, och jag tänker därför sparka igång en serie sådana inlägg här. För att ta ett exempel (och eftersom mitt förra inlägg handlade om tyska ord): varför säger vi på svenska ”Tyskland” om det land tyskarna själva kallar ”Deutschland”, medan engelsmännen säger ”Germany” och fransmännen ”Allemagne”?

Vårt svenska ord Tyskland bygger på tyskarnas egen benämning. Deutschland visar sig vara en sammandragning av de två orden diutisciu land, ordagrannt ”det tyska landet”, där diutisciu antas gå tillbaka på det forntyska ordet diutisc ”som tillhör folket” (från ett gammalt ord diot eller diota ”folk”). Tyskland är alltså ”det land som tillhör folket”, vilket väl låter logiskt om ett folk säger det som sig själv. Men vad innebär de andra namnen, på engelska och franska?

Engelskans Germany går helt enkelt tillbaka på latinets Germania, ett ord som bland annat Julius Caesar använde som sammanfattande benämning på stammarna öster om Rhenfloden. (Germanus betyder ”syskon”, och Germania kan sålunda ses som en beskrivande term som säger att många olika folk av romarna uppfattades som sinsemellan ”besläktade”. Det franska namnet Allemagne är istället namnet på en sådan germansk folkstam, nämligen alemannerna. Det föll sig nämligen som så att alemannerna råkade vara bland de första germanska folken som det tidiga Frankrike råkade i samspel med, och så blev det den franska benämningen på folk och land som helhet – men när detta skulle ha skett är höljt i dunkel. (Alemann betyder för övrigt ”främmande människor”, men det är en annan historia.)

Med detta sagt avrundar jag detta första inlägg med en genomgång av namnen på våra världsdelar.

Asien heter ungefär samma sak på flera olika språk (eng. Asia), och är det äldsta kända namnet på en världsdel, men precis hur det kom att användas som ett sådant är oklart. Det grekiska ordet ἄσις betyder ”gyttja, lera”, och adjektivet ἄσιος ”lerig” används om en tidig folkstam i det forna kungariket Lydien (i dagens Turkiet). I samma Lydien fanns även en nymf (eller kanske titangudinna) vid namn Ἀσία eller Ἀσίη. Den första skriftliga källan där ordet ”Asien” används om ett större område är Herodotos (år 440 f.Kr.), när han beskriver Anatolien och det persiska riket. Senare återanvände romarna samma namn på sin provins, och sen rullade det bara på.

Europa var i grekisk mytologi en vacker prinsessa, som blev bortrövad av Zeus sedan han förvandlat sig till en vit tjur. Zeus tog med sig Europa till Kreta, där hon födde bland annat kung Minos (han som senare byggde den berömda labyrinten). Namnet Europa (som sägs vara en sammansättning av de grekiska orden εὐρύς ”vid, bred” och ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- ”ansikte”, dvs. någonting i stil med ”som ser/syns vitt omkring”) användes först om centrala och norra Grekland, med från omkring 500 f.Kr. hade dess innebörd sträckts ut till alla länder i norr.

Afrika är ursprungligen det latinska namnet (Africa) på den romerska provinsen som innefattade delar av dagens Tunisien och östra Libyen. Namnet går tillbaka på en folkstam, afri, som bodde i området.

Amerika antas vara uppkallat efter den italienske upptäcktsresanden och kartografen Amerigo Vespucci. Namnet nämns första gången i en karta från 1507.

Australien kommer från latinets australis ”sydlig”. Redan romarna talade om ett område vid namn Terra Australis Incognita ”okänt land i söder”, och namnet återfinns även i medeltida kartböcker, även om det då inte kopplas till något känt landområde. Samma namn kom att återanvändas om dagens Australien, från slutet av 1700-talet och framåt.

Arktis och Antarktis: Arktis stammar från det grekiska ordet ἄρκτος ”björn”. Stjärnbilden Stora björnen ligger i norr på stjärnhimlen, och adjektivet ἀρκτικός betyder alltså ”nordlig”. Antarktis är helt enkelt motsatsen, det vill säga på motsatt sida av jordklotet (av anti-).

Categories: Geografiska ord, Karin W. Tikkanen, Spaningar | Leave a comment